ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ


ЗАКОНИ

·       Закон за високото образование (консолидиран текст)

·       Закон за научно-истражувачката деjност


СТАТУТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

·       Статут на МУВ - Пречистен текст Ноември 2021


ПРАВИЛНИЦИ 

Академски правилници 

·        Правилник за условите, критериумите,правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии ) на МУВ

·        Правилник за условите, критериумите,правилата и постапката за запишување и студирање на трет циклус студии (докторски студии) на МУВ

·        Правилник за единствениот кредит трансфер систем и преминот од една надруга студиска програма, односно од една на друга единица  на МУВ

·        Правилник за содржината и формата на дипломата и додатокот на дипломата

·        Правилник за издавачка дејност на МУВ

·        Правилник за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звањe на МУВ

·        Правилник за еквивалениција на предмети на на МУВ

·        Правилник за формата и начинот на водењето (во материјална и електронска форма) и содржина на матичната книга на запишани студенти и главната книга на дипломирани студенти


Правилници на управување и раководење

·       Правилник за организација и работа на Сенатот на МУВ

·       Правилник за организација и работа на Ректорската управа на МУВ 

·       Правилник за формирање и работа на одборот за соработка и доверба со јавноста

·       Правилник за внатрешните односи и работењето на Факултетите

·       Правилник за безбедност и здравје при работа на МУВ

·       Правилник за заштита од вознемирување на работно место на МУВ


ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

·        Извештај за само-евалуација на Универзитетот - 2020/2021 

·        Извештај за само-евалуација на Универзитетот - 2017/2018АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi