Постдипломски студии


Семестар(1)
Код на предметот Предмет ЕКТC
3121 Исталации во архитектурата 8
3122 Урбанистичко Планирање 1 8
3123 Архитектонска работилница 8
Изборен предмет 6
3124 Конструктивни врски во ентериер -
3125 Теорија на форма и боја -
Вкупно 30
Семестар(2)
Код на предметот Предмет ЕКТC
3126 Урбанистичка и градежна легислатива 8
3127 Урбанистичко Планирање 2 8
3128 Економија и управување со инвестициски објекти 8
Изборен предмет 6
3129 3Д Интерпретација на простор -
3130 Уредување на јавни урбани површини -
Вкупно 30
Семестар(3)
Код на предметот Предмет ЕКТC
3131 Менаџмент и организација на инвестициската изградба 6
3132 Видео и мултимедијално претставуње 6
3133 Дизајн на јавни објекти 6
Изборен предмет 6
3134 Дизајн на зелените површини -
3135 Вода и водни системи -
Изборен предмет 6
3136 Парковска архитектура -
3137 Нови материјални -
Вкупно 30
Семестар(4)
Код на предметот Предмет ЕКТC
Изборен предмет 6
3138 Ергономија и ергономско проектирање -
3139 Естетика во архитектура -
Изборен предмет од универзитетска листа 6
Магистерски труд 18
Вкупно 30

АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi