Додипломски студии 2022


Семестар(1)
Код на предметот Предмет ЕКТC
PSY1001 Вовед во психологија 6
PSY1002 Вовед во психологија 7
PSY1003 Македонски Јазик 6
PSY1004 Вовед во филизофија 6
Изборен предмет 5