Додипломски студии


Семестар(1)
Код на предметот Предмет ЕКТC
CIV-1001 Нацртна геометрија 7
CIV-1002 Инжинерска графика 7
MKD-1003 Македонски јазик 1 6
Изборни предмети 5
CIV-1004 Математика 1 0
CIV-1005 Инжинерска геологија 0
Спорт и рекреација 0
ENG-1011 Англиски јазик 1 5
Вкупно 30
Семестар(2)
Код на предметот Предмет ЕКТC
CIV-1006 Јакост на материјали 6
MKD-1007 Македонски јазик 2 6
CIV-1008 Механика и флуиди 6
Изборни предмети 5
CIV-1009 Математика 2 0
CIV-1010 Кинематика и динамика 0
ENG-1012 Англиски jазик 2 5
Практична настава 2
Вкупно 30
Семестар(3)
Код на предметот Предмет ЕКТC
CIV-2001 Градежни материјали 7
CIV-2002 Механика на почви 7
CIV-2003 Теорија на конструкции 1 6
Изборни предмети 5
CIV-2004 Компјутерско обликување 2 0
CIV-2005 Технологија на бетон 0
PEN-2011 Изборен наставен предмет од универзитетска листа 5
Вкупно 30
Семестар(4)
Код на предметот Предмет ЕКТC
CIV-2006 Основи на челични конструкции 6
CIV-2007 Хидротехнички конструкции 6
CIV-2008 Теорија на конструкции 2 6
Изборни предмети 5
CIV-2009 Патишта 0
CIV-2010 Железници 0
PEN-2012 Изборен наставен предмет од универзитетска листа 5
Практична настава 2
Вкупно 30
Семестар(5)
Код на предметот Предмет ЕКТC
CIV-3001 Геодезија 6
CIV-3002 Инфраструктурни конструкции 6
CIV-3003 Фундирање 6
CIV-3004 Организација и механизација 6
CIV-3005 Статика 6
Вкупно 30
Семестар(6)
Код на предметот Предмет ЕКТC
CIV-3006 Градежна физика 6
CIV-3007 Теорија на површински носачи 6
CIV-3008 Проектирање на патишна 6
Изборни предмети 5
CIV-3009 Заштита на културно наследство 0
CIV-3010 Армиран бетон 0
CIV-3011 Планирање на соображај 0
ETK-2011 Деловна етика 5
Практична настава 2
Вкупно 30
Семестар(7)
Код на предметот Предмет ЕКТC
CIV-4001 Современи методи за пресметување на бетонски конструкции 6
CIV-4002 Асеизмичко проектирање на инжинерски конструкции 6
CIV-4003 Композитни материјали 6
CIV-4004 Урбанистичка и градежна легислатива 5
Изборни предмети 5
PSO-4005 Организациона психологија 0
CIV-4006 Армирано бетонски мостови 0
Практична настава 2
Вкупно 30
Семестар(8)
Код на предметот Предмет ЕКТC
CIV-4007 Еластичност и гранична носивост 6
CIV-4008 Инжинерско моделирање 6
CIV-4009 Современи материјали и конструкции 6
CIV-4010 Испитување на конструкции 6
CIV-4011 Дипломаска работа 6
Вкупно 30

АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi