Додипломски студии


Семестар(1)
Код на предметот Предмет ЕКТC
1001 Вовед во право 8
1002 Историја на правото 8
1003 Социологија на правото 8
6001 Изборен предмет од универзитетска листа 6
Вкупно 30
Семестар(2)
Код на предметот Предмет ЕКТC
1004 Граѓанско право општ дел 6
1005 Казнено право 6
1006 Уставно право 6
Изборен предмет 6
1007 Политички системи -
1008 Култура на говор и јавен настап во политиката -
6002 Изборен предмет од универзитетска листа 6
Вкупно 30
Семестар(3)
Код на предметот Предмет ЕКТC
1009 Административно право 6
1010 Трговско право 6
1011 Основи на казнено процесно право 6
Изборен предмет 6
1012 Право на друштва -
1013 Семејно и наследно право -
Изборен предмет 6
1014 Криминологија -
1015 Меѓународни односи и дипломатија -
Вкупно 30
Семестар(4)
Код на предметот Предмет ЕКТC
1016 Облигационо право 6
1017 Трудово право 6
1018 Римско право 6
Изборен предмет 6
1019 Финансово право -
1020 Стварно право -
Изборен предмет 6
1021 Право на ЕУ -
1022 Малолетничко казнено право -
Вкупно 30
Семестар(5)
Код на предметот Предмет ЕКТC
1023 Основи на меѓународно право 6
1024 Меѓународно приватно право 6
1025 Човекови права 6
Изборен предмет 6
1026 Надворешна политика -
1027 Основи на деловна етика -
6003 Изборен предмет од универзитетска листа 6
Вкупно 30
Семестар(6)
Код на предметот Предмет ЕКТC
1028 Меѓународно казнено право 8
1029 Медиумско право 8
1030 Основи на граѓанско процесно право 8
Изборен предмет 6
1031 Основи на економија -
1032 Вовед на политички науки -
Вкупно 30
Семестар(7)
Код на предметот Предмет ЕКТC
1033 Меѓународно јавно право 6
1034 Меѓународно трговско право 6
1035 Меѓународни организации 6
Изборен предмет 6
1036 Стечај и стечајна постапка -
1037 Наследно право -
Изборен предмет 6
1038 Дипломатско и конзуларно право -
1039 Правосудство и организација -
Вкупно 30
Семестар(8)
Код на предметот Предмет ЕКТC
Изборен предмет 6
1040 Запишување права на недвижности -
1041 Казнено право применета програма -
Изборен предмет 6
1042 Меѓународни организации и трибунали -
1043 Пенологија -
6004 Изборен предмет од универзитетска листа 6
Практична настава 4
Дипломска Работа 8
Вкупно 30

АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi