Додипломски студии


Семестар(1)
Код на предметот Предмет ЕКТC
4001 Математика I 8
4002 Програмирање 8
4003 Дигитална Техника 8
Изборни предмети 6
4004 Интернет Технологии -
4005 Методи на Пишување -
Вкупно 30
Семестар(2)
Код на предметот Предмет ЕКТC
4006 Математика II 6
4007 Објектно - Ориентирано Програмирање 6
4008 Дигитална Логика 6
Изборни предмети 6
4009 Учење на Далечина -
4010 Компјутерски Електронски Системи -
6001 Англиски Јазик I 6
Вкупно 30
Семестар(3)
Код на предметот Предмет ЕКТC
4011 Структури на Алгоритми и Податоци 6
4012 Визуелно Програмирање 6
4013 Вовед во Архитектура на Компјутери 6
Изборни предмети 6
4014 Линеарна Алгебра -
4015 Дискретна Математика -
Изборни предмети 6
4016 Оснoви на Веројатност и Статистика -
4017 Оснoви на Телекомуникации -
Вкупно 30
Семестар(4)
Код на предметот Предмет ЕКТC
4018 Бази на Податоци 6
4019 Компјутерски Мрежи 6
4020 Софтверско Инженерство 6
Изборни предмети 6
4021 Теорија на Веројатност -
4022 Сметачки Алатки во Инженерство -
Изборни предмети 6
4023 Геометриски Трансформации -
4024 Алгебарски Структури -
Вкупно 30
Семестар(5)
Код на предметот Предмет ЕКТC
4025 Графика и Визуелизација 6
4026 Интернет Програмирање 6
4027 Оперативни Системи 6
Изборни предмети 6
4028 Напредни Алгоритми -
4029 Вовед во Криптографија -
6003 Етика 6
Вкупно 30
Семестар(6)
Код на предметот Предмет ЕКТC
4030 Микрокомпјутерски Системи 8
4031 Информациски Системи 8
4032 Управување со Софтверски Проекти 8
6002 Англиски Јазик II 6
Вкупно 30
Семестар(7)
Код на предметот Предмет ЕКТC
4033 Моделирање и Симулации 6
4034 Дизајн и Архитектура на Софтвер 6
4035 Мрежни Протоколи 6
Изборни предмети 6
4036 ИТ Инфрастуктура -
4037 Основи на Операциони Истражувања -
Изборни предмети 6
4038 Мултимедија -
4039 Теорија на Информации -
Вкупно 30
Семестар(8)
Код на предметот Предмет ЕКТC
4040 Практична Настава 4
4041 Дипломска Работа 8
Изборни предмети 6
4042 Мрежни Оперативни Системи -
4043 Основи на Податочно Рударење и Складишта -
Изборни предмети 6
4044 Вештачка Интелегенција -
4045 Web и Интернет Технологии -
6005 Глобализацијата и Интеркултурна Комуникација 6
Вкупно 30

АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi