Иден студент

МЕERNУНАРОДЕН УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ВИЗИЈА

БАРАА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА

 


Студенти кои припаѓаат на државјанството на Република Македонија


• Тие сигурно го положиле државниот испит (екстерно).


• Тие не смеат да ја надминуваат возрасната граница (ќе се применува старосната граница утврдена со Законот за високо образование на м-р).


• Поставувањето ќе се изврши според соодветните гранки со пресметување на резултатот од средното училиште од кое завршиле.


 


Странски студенти


• Евалуацијата ќе биде предмет на општа култура и лично интервју за позадина (испитаниците ќе бидат снимени).


• ќе се земе предвид резултатот од средното училиште што го учеле,


• Тие не смеат да ја надминуваат возрасната граница (ќе се применува старосната граница утврдена со Законот за високо образование на м-р).


      Забелешка


Предметните критериуми ќе бидат оценувани од страна на универзитетскиот одбор за евалуација и ќе се утврди дали студентите кандидати ќе бидат запишани во претпочитаните гранки или не.

mulakat basvuru formu1.pdf

АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi