Rreth Univerzitetit

Vizioni

  Vizioni i Universiteti Ndërkombëtar Vizion, që është themeluar pas vendimit historik të Këshillit të Ministrave i miratuar unanimisht më datë 23.06.2014, dhe i cili vepron në Maqedoni, është që të jetë një institucion akademik që preferon t’i kushtojë rëndësinë e formësimit të individëve të formësuar nga aspekti kulturor dhe shoqëror nën dritën e punimeve shkencore në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, atyre të cilët vlerat

tradicionale i sintetizojnë me njohuri bashkëkohore dhe që posedojnë vetëdije profesionale, një institucion që me studentët e vet, të diplomuarit dhje pjesëtarët formon një tërësi; që i çmon punonjësit e vet dhe merita në vlerësimin e tyre; që në vend që të jetë konkurrues, i hap vetes terrene të reja, që është inovativ, i hapur për njohuri të sigurta, i lidhur me drejtësinë, të vërtetën, korrektësisë, dhe që është liberal.