Организациона шема

Меѓународен Универзитет Визион – Гостивар

Ректор:  Проф. Д-р. Фадил Хоџа
Проректор  Доц. Д-р. Абдулмеџит Нуредин
Настава, наука и меѓународна соработка
Проректор  Доц. Д-р. Менсур Нуредин
Финасии, инвестиции и развој
Генерален секретар  М-р. Весна Попоска
Адреса:    Мајор Чеде Филипоски  бр.1, Гостивар, Р.Македонија
Телефон:    042/ 222- 325
Факс:    042/ 222- 326
Web:    http: //www.vizyon.edu.mk
e-mail:    info@vizyon.edu.mk