Rektori

REKTORI I UNIVERZITETIT NDËRKOMBËTAR VIZION

Prof. Dr. Fadil HOXHA

rektor_fadil_hoca

         Prof Dr. Fadil HOXHA: Është i lindur në vitin 1963 në Gostivar (Maqedoni). Ka kryer mastër në shkencat sociale në Fakultetin e Letërsisë në Univerzitetin e Stambollit R.Turqisë, Kurse doktoraturën e ka kryer në Universitetin e Shtetit Kiril dhe Metodi në Shkup ,Si një anëtar i fakultetit, ka kryer edhe mësimdhënijen në Kirili dhe Metodi në Shkup ,Në vitin 2000-2004 ka kryer detyren si Kryetar i Qendrës Kultorore dhe Arsimit në ADEKSAM dhe në periudhën 2004-2008 ka kryer poashtu detyren e Kryetarit në MATUSİTEB (Unioni i Shoqatave Joqeveritare Turke në Maqedoni)2008-2012 mori detyren si Anëtar i Bordit Këshillior në PDT -Prej vitit 2009 kryen detyren si Editor Gjeneral për Revistë Ndërkombëtare e referuar për hulumtime shkencor “HİKMET”.Prof Dr. Fadil HOXHA ka botuar tre libra të ndryshëm deri më tani dhe  ka publikuar mbi 60 artikuj, duke përfshirë edhe revista në gjuhë të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare
        Është anëtar i themelimit të fondacionit për Shkencë ,Kultur Dhe Art “ŞAR VARDAR”

        Në vitin 2013 në Shkup R.Maqedonisë është zgjedhur Akademiku i vitit nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës
        Në vitin 2014 në Ankara R.Turqisë meritoi shpërblimin e Sherbimit Kulturor  nga Institucioni i popullit Turk për
        Hulumtime Kulturore
        Në vitin 2015 në Prizren R. Kosovës meritoi shperblimin Ndërkombëtar të Sherbimit Kulturore Turke në Balkan

        Prof Dr. Fadil HOXHA është Rektori i Univerzitetit Ndërkombëtar VIZION.

 Qëllimi i themelimit të Universitetit Ndërkombëtar VIZION

Hapja solemne e Universitetit Ndërkombëtar VIZION