Rreth Univerzitetit

Misioni

Universitetit Ndërkombëtar Vizion, i cili i pranon kriteret universale dhe vlerat etike në procesin edukativo-arsimor dhe në hulumtimet, dhe që dobi shoqërore dhe kënaqësinë e palëve të interesuara i ka si parim; në cilësinë e një institucion të arsimit të lartë, në rrugën që vetë e ka hapur në botën arsimore, në mënyrën më të mirë të mundshme shfrytëzon nga rrjeti kombëtar dhe ndërkombëtar, me qëllim që ta rrisë dhe ta zhvillojë fuqinë cilësore të punës në vendin tonë, do t’i prijë studentët dhe shoqërinë nën dritën e vlerave të qytetërimit, e që është misioni më i rëndësishëm i planifikuar si vlerë e rëndësishme e botës shkencore.