Заштита и слободен пристап

Слободен пристап до информации од јавен карактер

1.Службено лице за слободен пристап до информации од јавен карактер

М-р Весна Попоска – gensec@vizyon.edu.mk

Назифе Јакупова – nazife.yakup@vizyon.edu.mk

Годишен Извештај


Заштита на лични податоци

2. Офицер за заштита на лични податоци

 Назифе Јакупова – nazife.yakup@vizyon.edu.mk


Заштита од вознемирување на работно место

3. Посредници во случај на вознемирување на работното место

М-р Весна Попоска – gensec@vizyon.edu.mk

Самир Адем –  samir.ademi@vizyon.edu.mk


Заштита на укажувачите

4. Овластено лице за прием на пријави од укажувачи

М-р Весна Попоска – gensec@vizyon.edu.mk

Закон за заштита на укажувачите

Нацрт-Универзитетска Политика МК

ИСИЕ-Прирачник за примена на законот за заштита на укажувачите