17
JAN
2016

Kongresi Ndërkombëtar për Student

 Ndërmarrësia, Inovacioni dhe Bashkëpunimet Strategjike brenda Mjedisit Global Kompetitiv

Entrepreneurship, Innovation and Strategic Collaborations within the Globally Competitive Environment

 Conference Date / Data e Kongresit:

Abstract Submission / Afati i dorëzimit të abstraktit:

Paper Submission / Afati i dorëzimit të punimit:

 5-6 Prill 2016 / April 5-6, 2016

31 Janar 2016 / January 31, 2016

13 Mars 2016 / March 13, 2016

360 shkallë me të rinjtë

      360genclerle-t