Управа

Меѓународен Универзитет Визион – Гостивар

Ректор  
Проректор    настава, наука и меѓународна соработка
Проректор    Финансии, инвестиции и развој
Генерален Секретар  
Адреса:    Мајор Чеде Филипоски, бр. 1, Гостивар, Македонија
Телефон:    042/ 222- 325
Факс:    042/ 222- 326
Web:    http: //www.vizyon.edu.mk
e-mail:    info@vizyon.edu.mk